logo1

Misyon-Vizyon

by admin

Misyon

İstanbul ve çevre ilçelerde bulunan hemşerilerimiz arasında sosyal, kültürel, maddi ve manevi gelişmesini ve kalkınmasını sağlamak, bilhassa öğrencilerin bilgi ve eğitim seviyesini yükseltmek, eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak ile Ahlat ilçesine yönelik her türlü hizmeti yapmak Toplumların ve nesillerin ilmi, içtimai, kültürel, sportif, sağlık, çevre ve bedensel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak. Hukuka bağlı, temel insan haklarına saygılı, devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunan, milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, üstün vasıflı bir gençlik yetiştirmek. Ülkemizde ve bölgemizde Toplumsal ve Çevre ve Kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde, temiz ve yaşanabilir bir çevre idealini benimsemiş milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak. Milli Kültür ve geleneklerimizi , Ahlaki değerleri , geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Milli, Manevi ve ahlaki değerlere bağlı kültürlü insanlar yetiştirmek ve eğitmek. Kişilerin Kültürel, ahlaki manevi, ilmi ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak. Fertler arasında kültür ve ahlaki, sevgi ve işbirliğini arttırıcı, birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı temin edici her türlü faaliyette bulunmak.

Vizyon

1- Milli kültür ve geleneğimizin yayılması ve toplumda sosyal ilişkilerin gelişmesi için sosyal, kültürel, milli ve manevi değerlere dayalı çalışmalar yapmak.

2- Milli, Manevi ve ahlaki değerlere bağlı ülkesini ve milletini seven, kültürlü insanlar yetiştirmek ve eğitimlerine katkıda bulunmak.

3- Fertler arasında kültür ve ahlakı, sevgi ve işbirliğini arttırıcı, birlik ve beraberliği, yardımlaşma ve dayanışmayı temin edici her türlü faaliyette bulunmak.

4- Fertlerin; bilgi ve beceri yönünden günümüz ve gelecek döneminin gereklerine göre donatılması; milli, manevi , ahlaki ve evrensel değerlere bağlı; insan haklarını benimsemiş; çevreye duyarlı, bedenen ve ruhen sağlıklı, üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü, hizmet üretme niyet, kapasite ve ufkuna sahip; olayları gerçek boyutları ile kavrayıp olumlu yöne yönlendirebilecek analitik ve kritik düşünme yeteneğini edinmiş kişiler olarak yetişmesine katkıda bulunarak, böyle ailelerin oluşturduğu mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlamak.

5- Toplumsal gelişimin gerçekleşmesi, sağlıklı ve erdemli toplumların oluşabilmesi için doğru bilgiye ulaşmış ve doğru davranış biçimini sergileyebilen bireylere ihtiyaç duyulan bireyler oluşturmak ve ortamlar yaratmak

6- Çevrenin korunmasını ve iyileştirilmesini kırsal ve kentsel alandaki arazinin ve tabii kaynakların korunmasını, her türlü çevre kirliliğinin önlenmesini, ülkemizin tabii bitki ve hayvan varlığının korunmasının sağlanmasına yönelik bilinçli toplum oluşturmak.

7- Bireyleri Tarihi, Sanatsal ve Kültürel eserlerin korunmasına adına bilinçlendirmek, halka tanıtılmasını ve bu eserlerden etkin ve verimli şekilde faydalanılmasını temine katkıda bulunmak.

8- Çevre ve kültür duyarlılığına sahip resmi ve özel kuruluşlarla dayanışma halinde temiz ve yaşanabilir çevre idealini benimsemiş, milli kültür ve ahlak sahibi insanlardan meydana gelen bir toplumun oluşmasına katkıda bulunmak

9- İnsan haklarının anlaşılması, benimsenmesi, kullanılması, korunması, gelişmesi ve etkin bir şekilde hayata hakim olması için her türlü faaliyette bulunmak.

10- Aile kurumunun öneminin toplumda yaygınlaşmasına, yetişkin bireylerin, çocuk ve gençlerin sağlıklı aile ortamlarına kavuşmalarına,

11- Tarihi ve kültürel değerlerin büyük bir zenginlik olduğunun farkına varılmasına ve korunmalarına yönelik bilinç oluşturulmasına katkı sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak.